వరలక్ష్మీ దేవిగా దర్శనమిచ్చిన బెజవాడ దుర్గమ్మ

విజయవాడ: శ్రావణ మాసం రెండో శుక్రవారం సందర్భంగా ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ అమ్మవారు వరలక్ష్మీ దేవి అలంకారంలో దర్శనమిచ్చింది. 

వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఎల ఆచరించాలి

శ్రావణమాసంలో రెండోవ  శుక్రవారం రోజున వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఆ రోజున వీలుకాకపోతే తరువాత వచ్చే శుక్రవారాలలో కూడా ఈవ్రతాన్ని చేయవచ్చు.

వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఎల ఆచరించాలి

శ్రావణమాసంలో రెండోవ  శుక్రవారం రోజున వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించాలి. ఆ రోజున వీలుకాకపోతే తరువాత వచ్చే శుక్రవారాలలో కూడా ఈవ్రతాన్ని చేయవచ్చు.