కలలో దేవుళ్లు దర్శనిమిస్తే దానికి అర్థం ఏంటి..?

అందరూ కలలు కంటారు కాని ప్రతి కలకి వేరే అర్ధం ఉంటుంది. ఈ రోజు మనం ఆ కలల అర్థం గురించి తెలుసుకుందాం. నిద్రపోతున్నప్పుడు మన కలలో దేవుణ్ణి చాలాసార్లు చూస్తాము. ఆ కల అర్థం ఏమిటి.