సర్ప దోషాలను భస్మం చేసే కుక్కే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి( Visit Kukke Subramnya Swami )

కుక్కే శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పూజిస్తే సకల కుజ, రాహు, కేతు దోషములు, సకల నవగ్రహ దోషములు పరిహరింపబడి, స్వామి అనుగ్రహమును పొంది, సకల అభీష్టములు పొందుతారు.