హంపి లో మనం తప్పకుండా చూడవలసిన 15 ప్రదేశాలు (15 Best Places To Visit in Hampi )

రాయలవారు పరిపాలించిన చారిత్రాత్మక ప్రదేశం హంపి. ఎంతో అద్భుతమైన కళాత్మక కట్టడాలను చూడడానికి హంపి వెళ్ళినవారు ముఖ్యంగా అక్కడ చూడవలసిన 15 ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు