గాయత్రీ మంత్రం | Gayatri Mantra PDF Telugu

గాయత్రీ మంత్రాన్ని అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు శక్తివంతమైన వేద మంత్రాలలో ఒకటిగా భావిస్తారు. హిందూ మతంలో మగవారికి ఉపనయన వేడుకలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన భాగం,