బొబ్బిలి కోట…

ఆంధ్రప్రదేశ్: విజయనగరం జిల్లా, బొబ్బిలిలో ఉంది. బొబ్బిలి సంస్థానం 17వ శతాబ్దంలో పెద్దారాయుడుచే ఏర్పాటుచేయబడినది.