అవనిగడ్డ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయం

కృష్ణా జిల్లాలో ప్రసిద్ధి పొందిన దేవాలయాలలో అవనిగడ్డ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయం కూడా ఒకటి. ఈ క్షేత్రం ఎంతో విఖ్యాతి గాంచింది.