జంతువులు – విశ్వాసం గల జంతువులు

పూర్వం విద్యార్థులు పర్ణశాలలో, ఆశ్రమాలలో విద్యార్జన చేసేవారు. ఆ రోజులలో క్రూర మృగాలు విరివిగా ఉండేవి. గురువులు, శిష్యులను తోడ్కొని అరణ్యాలలోకి వెళ్లి జంతువులు వాటి అలవాట్లు గురించి తెలియజేసేవారు. ఒక్కొసారి అందరిని ఎత్తయిన వృక్షాలను ఎక్కమనెవారు తర్వాత చూస్తే అటువైపు పులులు, సింహాలు గుంపుగా వెళుతూ ఉండేవి.