మురుడేశ్వరలో చూడదగిన ప్రదేశాలు

Best Places to visit in Murdeshwar Karnataka

మురుడేశ్వరలో చూడదగిన ప్రదేశాలు

ప్రపంచంలోనే రెండో అతి పెద్ద మహాశివుని విగ్రహాన్ని కలిగి ఉన్న మురుడేశ్వరలో పవిత్ర ఆలయాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశాలే కాకుండా… అందమైన మురుడేశ్వర్ బీచ్ ను కూడా తిలకించవచ్చు.