హంపి లో మనం తప్పకుండా చూడవలసిన 15 ప్రదేశాలు (15 Best Places To Visit in Hampi )

రాయలవారు పరిపాలించిన చారిత్రాత్మక ప్రదేశం హంపి. ఎంతో అద్భుతమైన కళాత్మక కట్టడాలను చూడడానికి హంపి వెళ్ళినవారు ముఖ్యంగా అక్కడ చూడవలసిన 15 ముఖ్యమైన ప్రదేశాలు

1. విటల టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ (Vittala Temple Complex)

Vittala Temple Complex freshga

2. శ్రీ బసవలింగ ( Shri Badavilinga)

Shri Badavilinga

3. Statue of Ugra Narsimha

Statue of Ugra Narsimha

4. Virupaksha Temple Complex

Virupaksha Temple Complex

5. Kadalekalu Ganesha

Kadalekalu Ganesha

6. Hazara Rama Temple

Hazara Rama Temple

7. The Yantrodharaka Hanuman Temple

The Yantrodharaka Hanuman Temple

8. Saasivekaalu Ganesha

Saasivekaalu Ganesha

9. Krishna Temple

Krishna Temple

10. Stepped Well

Stepped Well

11. Dasara Dibba or the Mahanavami Dibba

the Mahanavami Dibba

12. Achyutaraya Temple

13. Hampi Bazaar

Hampi Bazaar

14. Hemakuta Hill

15. The ruins along the Tungabhadra River