శ్రీ మల్యాద్రీలక్ష్మీ నరసింహ స్వామి వారి దేవాలయం (మాలకొండ)

శ్రీ మల్యాద్రీలక్ష్మీ నరసింహ  స్వామి వారి దేవాలయం (మాలకొండ)

Sri Malyadri Lakshmi Narasimha Swamy Vari Devastanam, Malakonda