శ్రీ మణికేశ్వర స్వామి వారి దేవస్తానం(మణికేశ్వరం) – Manikeswaram

శ్రీ మణికేశ్వర స్వామి వారి దేవస్తానం(మణికేశ్వరం) – Manikeswaram

శ్రీ మణికేశ్వర స్వామి వారి దేవస్తానం(మణికేశ్వరం) – Manikeswaram near Addanki (Prakasam Dt)

Malleswara-Swamy-temple-Manikeswaram Malleswara-Swamy-temple-Manikeswaram-1