బాలా త్రిపురసుందరీ సమేత త్రీపురాంతకేశ్వరస్వామి దేవస్థానము

బాలా త్రిపురసుందరీ సమేత త్రీపురాంతకేశ్వరస్వామి దేవస్థానము – త్రిపురాంతకం

ప్రకాశంజిల్లా త్రిపురాంతకం మండలకెంద్రంలో వెలచిన బాలా త్రిపురసుందరీ సమేత త్రీపురాంతకేశ్వరస్వామి దేవస్థానము

త్రిపురసుల సంహరంలో దనస్సుగా నిలచిన పార్వతీదేవి, వారిని వదించిన మహాదేవుల  సంగమ స్తలమే  త్రిపురాంతకం.

Gallery:-
Tripuranthakam-1 Tripuranthakam-2 Tripuranthakam-3 Tripuranthakam-4 Tripuranthakam-5 Tripuranthakam-6 Tripuranthakam-7 Tripuranthakam-8