శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి స్వరూప శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామి (కోటప్పకొండ)

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి స్వరూప శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామి (కోటప్పకొండ) జిల్లా: గుంటూరు రాష్ట్రం : ఆంధ్ర ప్రదేశ్ భారతదేశంలో సుప్రసిద్ద శైవక్షేత్రాలలో కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయం ఒకటి.