బాలా త్రిపురసుందరీ సమేత త్రీపురాంతకేశ్వరస్వామి దేవస్థానము

బాలా త్రిపురసుందరీ సమేత త్రీపురాంతకేశ్వరస్వామి దేవస్థానము – త్రిపురాంతకం ప్రకాశంజిల్లా త్రిపురాంతకం మండలకెంద్రంలో వెలచిన బాలా త్రిపురసుందరీ సమేత త్రీపురాంతకేశ్వరస్వామి దేవస్థానము త్రిపురసుల సంహరంలో దనస్సుగా నిలచిన పార్వతీదేవి, వారిని వదించిన మహాదేవుల  సంగమ స్తలమే  త్రిపురాంతకం. Gallery:-

శ్రీ మణికేశ్వర స్వామి వారి దేవస్తానం(మణికేశ్వరం) – Manikeswaram

శ్రీ మణికేశ్వర స్వామి వారి దేవస్తానం(మణికేశ్వరం) – Manikeswaram శ్రీ మణికేశ్వర స్వామి వారి దేవస్తానం(మణికేశ్వరం) – Manikeswaram near Addanki (Prakasam Dt)