అమరావతి క్షేత్ర వైభవం

పంచారామ క్షేత్రాలలో  ప్రధానమైనది, దేవతల రాజైన దేవేంద్రునిచే ప్రతిష్ఠించబడినది అమరారామం, నేటి అమరావతి. ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు శ్రీ బాలచాముండేశ్వరీ సమేత అమరేశ్వర స్వామిగా భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.  అమరేశ్వరాలయము పవిత్ర కృష్ణానదీ తీరాన మూడు ప్రాకారములతో నిర్మించబడినది.

Gallery :-
Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-1 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-2 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-3 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-4 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-5 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-6 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-7 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-8 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-9 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-10 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-11 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-12 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-13 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-14 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-15 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-16  Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-18 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-19  Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-21 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-22  Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-24   Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-27

Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-34 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-29 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-25Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-26Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-17Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-20Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-23

Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-30 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-31 Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-33  krishna-river-Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-32Amaralingeswara-Swamy-temple-amaravati-freshga-28